W ramach zadania zostało zagospodarowane miejsce publiczne w sołectwie Las, przy drodze wojewódzkiej 946 oraz budynku Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Przedsięwzięcie obejmowało następujący zakres zadań:

- roboty ziemne wraz z niwelacją terenu,

- wykonanie nawierzchni pod boisko piłkarsko-siatkarskie oraz boule,

- montaż sprzętu sportowego: bramek piłkarskich, słupków wraz z siatką do piłki siatkowej,

- montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci oraz stoło-ław z parasolami,

- montaż lamp zasilających energią słoneczną,

- nasadzenie zieleni.

Teren przeznaczony pod realizację zadania został odpowiednio zniwelowany i przygotowany pod utworzenie boisk. Zostały zamontowane elementy małej architektury, lampy solarne, sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany na potrzeby społeczności gminy Ślemień.

Utworzone obiekty sportowe będą ogólnodostępne i oddane do nieodpłatnego użytkowania dla społeczności lokalnej.

Po zakończeniu realizacji zadania została zamontowana tablica pamiątkowa z logo Województwa Śląskiego oraz informacją o współfinansowaniu.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 101 857,20 zł, z czego 79 931,04 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego, pozostała kwota została pokryta z budżetu Gminy Ślemień.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych