1. Wójt Gminy
  2. Sekretarz Gminy;
  3. Skarbnik Gminy;
  4. Referat Finansowy;
  5. Referat Organizacyjny;
  6. Biuro Rady;
  7. Samodzielne Stanowiska Pracy

W ramach Urzędu funkcjonuje Pełnomocnik ds. informacji niejawnych i Koordynator Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Ślemień

Struktura Urzędu

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych