Wójt Gminy Ślemień informuje, że Gmina Ślemień zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych posiadających wyroby zawierające azbest i planujących ich usunięcie w 2024 roku.

 

Kosztami kwalifikowanymi zadania, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące:

 

- demontażu wyrobów zawierających azbest,

- zbierania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych,

- transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz materiałów niezbędnych do spakowania/przechowywania zdemontowanych wyrobów azbestowych są po stronie właściciela nieruchomości.

 

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2024 r. proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami oraz kolorową dokumentacją fotograficzną obiektu/zdemontowanych wyrobów azbestowych w nieprzekraczalnym terminie do 09 maja 2024 r. (godz. 13:00)

 

Formularze wniosku są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień przy ul.

Krakowskiej 148 pokój 19 lub na stronie internetowej www.slemien.pl

 

Wnioski złożone po ww. terminie oraz wnioski niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych danych i załączników) nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie informacje dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Ślemień w 2024 r. można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień przy ul. Krakowskiej 148, II p.

pok. 19, tel. 33 8654–098 w. 35, email srodowisko@slemien.pl


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych