Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku użyteczności publicznej „Jemioła” w Ślemieniu oraz zakup wyposażenia niezbędnego na potrzeby działalności i prawidłowego funkcjonowania obiektu. W ramach projektu zaplanowano przebudowę obiektu w zakresie niezbędnym do uzyskania układu funkcjonalnego pozwalającego na działanie Centrum Społeczno-Kulturalnego z dostosowaniem wymagań warunków technicznych, przeciwpożarowych i higieniczno- sanitarnych.

W budynku zostaną zlokalizowane pomieszczenia pozwalające na realizację działań w zakresie integracji i aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców jak również na świadczenie usług społecznych ( w zakresie świetlicy środowiskowej , klubu seniora) bez względu na grupę wiekową.

Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej oraz usług społecznych, w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na zdegradowanym obszarze oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej w ramach projektów komplementarnych, realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar gminy Ślemień. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze rewitalizacji-podobszarze A -Ślemień , zdefiniowanym w Lokalnym Programie rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku, jednak oddziałuje również na podobszar B-Las. Wykorzystanie infrastruktury przyczyni się do niwelacji problemów zdefiniowanych w LPR, w tym: wzrostu aktywności i integracji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, uporządkowania tkanki urbanistycznej, zagospodarowania zdegradowanego obiektu i nadania mu nowych funkcji, poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu środowiska naturalnego poprzez zastosowanie proekologicznych rozwiązań.

Wartość projektu: 3 228 888,87 zł
Dofinansowanie: 2 806 212,82 zł

Dofinasowanie UE: 2 510 821,98 zł

Termin realizacji : 24.11.2027-31.05.2022


Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych