o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu  zagospodarowania dla fragmentów terenów Gminy Ślemień w zakresie jednostek urbanistycznych S/15R-RZ i S/68R oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w.wym. planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Ślemieniu Uchwały Nr XVII.158.2020 z dnia 29 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów Gminy Ślemień w zakresie jednostek urbanistycznych S/15R-RZ i S/68R.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 17lutego 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb geodezyjny).

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ślemień , ul.Krakowska 148, 34–323 Ślemień,
  2. osobiście w pokoju nr.10 . Urzędu Gminy w Ślemieniu, w godzinach pracy urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
  4. za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ślemieniu, pok. nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu kontakt.: (33) 865–40–98 wewn. 32

Wójt Gminy Ślemień
Jarosław Krzak

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych