Wójt Gminy Ślemień przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.), właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Ślemień.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie naszej gminy wkrótce rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków.

Mieszkańcom będącym w zasięgu kanalizacji przypominamy o obowiązku podłączenia się do tej sieci.

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych