Wypalanie traw jest szkodliwe, niebezpieczne i grożą za to kary.

Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe, aż do pozbawienia całej kwoty płatności obszarowych finansowanych z budżetu UE włącznie!!!

 

Wypalane traw jest bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego:

Po wypalaniu gleba staje się jałowa, hamowane są naturalne procesy gnicia pozostałości roślinnych.  Ogień zabija także owady np. pszczoły i dziko żyjące ssaki oraz niszczy ich siedliska.
Palące się trawy, czy chwasty, mogą wytwarzać toksyczne substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowej jak również niszczą atmosferę.

 

Wypalanie traw jest niebezpieczne dla ludzi i mienia:

Towarzysząca pożarom emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi. Powstający dym zagraża kierowcom poruszającym się po drogach. Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy
czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie. Ogień często wymyka się spod kontroli. Wiele jednostek straży pożarnej ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych takich zdarzeń.

 

Za wypalanie traw grozi szereg sankcji:

  1. Art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
  2. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności … wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
  3. Art. 82 § 1 i Art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji … podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”. Kara grzywny może zostać wymierzona w kwocie od 20 zł do 5000 zł.
  4. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 
Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych