Wójt Gminy Ślemień ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ślemień w roku 2024 w zakresie:

 

  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań pożytku publicznego, w tym organizacja otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Załączniki:

Narzędzia dostępności
Projekty finansowe ze środków Unii Europejskiej Dofinansowano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych